Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego https://ekosentis.eu
Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
Regulamin sklepu https://ekosentis.eu obowiązujący od dnia 01.01.2023 r.

Reklamacje

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu braku zgodności Produktu z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;
 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 9, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy;
 • Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta;
 • Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację i żądać – wymiany, naprawy, obniżenie ceny lub odstąpić od umowy. Kupujący, w pierwszej kolejności, może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną:

  • Naprawę lub wymianę na towar nowy.
 • Wybór jednego z dwóch, wyżej wymienionych, uprawnień należy do konsumenta, gdyż to kupujący, a nie sprzedawca, wybiera konkretne roszczenie, tj. żądanie naprawy lub wymiany.
 • Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres: Double Raw Fiberworks Sp. z o.o., ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków lub drogą mailową na adres: reklamacja@ekosentis.eu;
 • Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe;
 • W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej następujących danych: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Produktu z umową; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji;
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną;
 • *** Nie przyjmujemy przesyłki za pobraniem. Reklamacja wysłana taką formą wysyłki zostanie uznana za niezłożoną.
 • O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony pisemnie lub na innym trwałym nośniku;
 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto pisemnie lub na innym trwałym nośniku, powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu;

Odstąpienie od umowy sprzedaży – Zwrot

 • Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny;
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku produktów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Produkty co, do których Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wyraźnie oznaczone są w Sklepie internetowym informacją „Produkt na zamówienie” oraz w swym opisie zawierają pouczenie o braku uprawnienia do odstąpienia od umowy;
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku umowy, która:

     • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części;

      • polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 • Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Double Raw Fiberworks Sp. z o.o., ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków lub drogą mailową na adres: zwrot@ekosentis.eu;
 • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe;
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą;
 • W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres: Double Raw Fiberworks Sp. z o.o., ul. Glinik 193, 31-990 Kraków, Polska;
 • Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient. UWAGA! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem;
 • Wysłana przez Klienta Paczka powinna zawierać:

  • Zwracane produkty (oraz próbki) zapakowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w transporcie;
  • Wypełniony „Formularz zwrotu”;
  • Kopię faktury VAT lub dowód zakupu;
 • Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem;
 • Po sprawdzaniu otrzymanego towaru, w razie pozytywnej decyzji Sprzedawca zwróci pieniądze. Zwrot ceny nastąpi w ciągu do 14 dni.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz sytuacji, gdy odesłany produkt jest niepełnowartościowy;
 • Sklep internetowy ekosentis.eu zastrzega, że wszelkie ślady używania towaru wyłączają możliwość odstąpienia od umowy. Sprzedawany towar nie jest towarem do testowania. Działania, które będą wiązały się z przetestowaniem zakupionego towaru, wyłączają późniejszą możliwość odstąpienia od umowy. Ustawa o prawach konsumenta wprowadza zasadę, według której konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, którą zwraca w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość. Chodzi tu o zmniejszenie wartości, które następuje w wyniku korzystania z niej i po użytkowaniu nie mogą zostać ponownie sprzedane ze względów higienicznych i zdrowotnych.

28 Rynek Główny
31-010 Kraków, PL

REGON: 367631294
NIP: 6762532187
VAT: PL6762532187
BDO: 000003875

Zadzwoń do nas Napisz do nas

Copyright 2017 – 2024 © DOUBLE RAW FIBERWORKS © Wszelkie prawa zastrzeżone!

Copyright 2017 – 2024 © DOUBLE RAW FIBERWORKS © Wszelkie prawa zastrzeżone!

Polityka warunków RODO Polityka ciasteczek