POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO EKOSENTIS.EU

Szanujemy prawo do prywatności każdego Klienta i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) – certyfikat wydany przez serwis home.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://ekosentis.eu jest Double Raw Fiberworks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby: ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, adres do doręczeń: ul. Glinik 193, 31-990, Kraków, NIP: 6762532187, REGON: 367631294, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@ekosentis.eu, numer telefonu: + 48 733 307 000, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie „Usługodawcą”;
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, a także Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego https://ekosentis.eu

§2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:

 • Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu https://ekosentis.eu;
 • rejestracji Konta w sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu);
 • składania zamówienia w sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży);
 • zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • skorzystania z Systemu Opinii, w celu poznania zdania Klienta na temat zawartej z Administratorem Umowy Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy);
 • skorzystania z Formularza Kontaktowego, w celu wysłania wiadomości do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy);

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

 • Usługobiorca podaje, w przypadku:

         … Konta: imię i nazwisko, login, adres, adres e-mail;

         … Zamówienia: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu;

         … Newslettera: imię i nazwisko, adres e-mail;

         … Systemu Opinii: imię i nazwisko;

         … Formularza Kontaktowego: imię, adres mailowy;

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH:

 • Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:

          … w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;

          … w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;

 • Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, wszczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego;
 • Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę;
 • Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, wtym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług;
 • Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne;
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

          … przetwarzane zgodnie z prawem;

       … zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

       … merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

§3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, zktórych korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do:

     … podmiotów realizujących dostawę Produktów;

     … dostawców systemów płatności;

     … biura księgowego;

     … hostingodawcy;

     … dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności;

     … podmiotów zapewniających system mailingowy;

     … dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego;

 • Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy);
 • Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 oraz § 6 Polityki Prywatności;

§4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię
 • Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:

          … Dostęp do danych – art. 15 RODO;

          … Sprostowanie danych – art. 16 RODO;

          … Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – 17 RODO;

          … Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO;

          … Przeniesienie danych – art. 20 RODO;

          … Sprzeciw – art. 21 RODO;

          … Cofnięcie zgody – 7 ust. 3 RODO;

 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: administrator(at)drfw.infomail;
 • W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach;
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

§5. PLIKI “COOKIES”

 • Strona Administratora używa plików „cookies”;
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej;
 • W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”;

  … Cookies „Sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony);

       … „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę;

 • Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 • Administrator wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).
 • Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez:

      … wybór rodzajów plików cookies, na gromadzenie których wyraża zgodę tuż po wejściu na stronę Sklepu i pojawieniu się komunikatu dotyczącego cookies;

          … zmianę ustawień w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są również w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej);

§6. USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE

 • Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia re-marketingowe tj. Google AdWords, wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania, czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 • Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

28 Rynek Główny
31-010 Kraków, PL

REGON: 367631294
NIP: 6762532187
VAT: PL6762532187
BDO: 000003875

Zadzwoń do nas Napisz do nas

Copyright 2017 – 2024 © DOUBLE RAW FIBERWORKS © Wszelkie prawa zastrzeżone!

Copyright 2017 – 2024 © DOUBLE RAW FIBERWORKS © Wszelkie prawa zastrzeżone!

Polityka warunków RODO Polityka ciasteczek