Regulamin Usługi Newsletter

INFORMACJE O SERWISIE

Postanowienia Ogólne

 • Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.).
 • Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter przez firmą Double Raw Fiberworks Sp. Z. o.o. z siedzibą w Krakowie (03-010) przy ul. Rynek Główny 28, NIP: 6762532187 (dalej: „Usługodawca”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług (dalej: „Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).
 • Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.gdpr.pl (dalej: „Portal”).
 • Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.
 • Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych cudzych bez ich zgody.

Przedmiot Usługi – Newsletter

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce prawnej i edukacyjnej, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newsletter

 • Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 • W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:

     a). skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej;
  b). złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Portalu swojego adresu poczty elektronicznej;
     c). zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin usługi newsletter”;
     d). aktywować przycisk „Zapisz się”;
     e). posiadać aktywny adres poczty elektronicznej;

 • Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 • W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) Newsletter.
 • Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 • Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.
 • Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

Postępowanie Reklamacyjne

 • Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać pisemnie na adres: ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków lub drogą elektroniczną na adres newsletter@drfw.infomail.
 • W reklamacji należy zawrzeć:

  a) dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
  b) opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.

 • Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

Dane Osobowe

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – firmą Double Raw Fiberworks Sp. Z. o.o. z siedzibą w Krakowie (31-010) przy ul. Rynek Główny 28, NIP: 6762532187 (dalej „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu email: rodo@drfw.infomail.
 • Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b (umowa) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).
 • Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
 • Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, m.in.: podmiotom świadczącym usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 • Usługodawca gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów.
 • Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
 • Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 • Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 • Stosowane środki techniczne są aktualizowane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Administratora dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.
 • Usługodawca regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. Usługodawca współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.
 • Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności.

Zmiany Regulaminu

 • Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze.
 • Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
 • Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Postanowienia Końcowe

 • Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 • Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Portalu, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.

28 Rynek Główny
31-010 Kraków, PL

REGON: 367631294
NIP: 6762532187
VAT: PL6762532187
BDO: 000003875

Zadzwoń do nas Napisz do nas

Copyright 2017 – 2024 © DOUBLE RAW FIBERWORKS © Wszelkie prawa zastrzeżone!

Copyright 2017 – 2024 © DOUBLE RAW FIBERWORKS © Wszelkie prawa zastrzeżone!

Polityka warunków RODO Polityka ciasteczek